top of page
JohanClarysse23c3110zw_2.jpg

Johan Clarysse

schilderkunst

Johan Clarysse,gevesti gd in Brugge, is een kunstenaar di e schil derij en, tekeni ngen en collages maakt.Hi j studeerde fi de KUL voordat hij zij n opleidi ng in de schilderkunst vol losofi e aan gde aan de academies van Leuven en Brugge. Laureaat van de Anto Di ez Prij s voor Schil derkunst (Oostende)i n 1993 en de Dirk Boutsprijs (Leuven) i n 1998. Sinds 2000 exposeert hiji binnen- en buitenl and, waaronder Pari Ne New York, en Peking. Zij n galeri es en musea in js,Brussel , Keulen,Amsterdam, n werk bevindt zich in di verse coll ecties, zoals di e van de Nationale Loteri j, de Belgi Gemeenschapscommissi sche Staat,De Vlaamse e, en anderen. Onlangs verscheen een derde monografie over zi jn werk, "Thi s obscure object" MER/Borgerhoff&Lamberi , uitgegeven bi gts, met essays van kunstfi j losoof Antoon van den Braembussche en kunsthistori cus Frederi k Van Laere.

 

Johan Clarysse benut de tradi tie van de figurati e in zijn werk om vragen te stel len over het statuut en de functi e van het beeld vandaag de dag. Binnen de Belgische kunstscène heeft hi een intri j zich met gerend oeuvre een eigen plaats weten te verwerven,vol dubbele bodems en verwijzi ngen, waarin poëzi e en ironie,i ntensi en afstand een verrassende al lianti e vormen. Identi communicatie,non-communi teitsvormi catie,en de complexi teit ng, teit van mensel ijke drij drij f fveren en verl schil derij zij angens spelen een sleutel rol in zi jn werk. Zij en streven ernaar ' op een heldere manier raadsel n, waarbijze aantrekken en verwarren,onthul n achtig'te len en verhull en. Clarysse ontwri cht en intensi fieert de werel vormtaal , kleurgebrui k, existenti d door zijn eigen ële themati ek, en de gelaagde omgang met verf en betekenissen.Daarnaast zi jn er talri jke verwij zingen naar de wereld van fi lm, kunstgeschi psychologi e, waardoor hijrui edenis,l iteratuuren mte laat voor de kij ker om zijn eigen verhaalen proj ecties i n te brengen. Clarysse hanteert daarbi 'subj ectief real isme' j een , waar vormen en details worden vereenvoudi De afwisseli ng tussen suggesti gd. eve en meer afgewerkte elementen, het gebruik van verzadi gde kleuren,l icht-donker contrasten,subti perspecti efvervormi ngen, het sporadi ele sch toevoegen van teksten en emblemen, een abstract vl ak in een overwegend figurati ef beeld - de deze elementen dragen bijaan de uni eke Claryssi sfeerscheppi aanse ng. Het spannende moment net voor of na een markante gebeurteni s en de psychologische i mpact ervan op de afgebeel de figuren roepen een werel d op van verwondering, vervreemdi ng, introspecti e en ambiguïtei t.

Meer weten? Neem gerust contact op.​

bottom of page